Spis treści

Mierzejewski to osoba z Mierzejewa   
 
    •

Mierzejewo

     • Mierzejewo niedaleko Ostrołęki

         ▪ Mierzejewski często spotykane nazwisko w okolicach   

           Ostrołęka

         ▪ Mierzejewska wyszła za mąż za Mierzejewskiego

    • Mierzejewo niedaleko Leszna          

     Mierzejewo niedaleko Mrągowa

Pochodzenie i początki

    • Gdzie pasuje Szeliga?

     Legenda z Ostrołęki

     Litwa?

     Wioski w posiadaniu Mierzejewskich

Historia Polski

Herby

Wyróżniający się Mierzejewscy

    • Artyści

     Z doktoratem

     Sędziowie

     Sport

     Polskie encyklopedie

     Patenty

     Politycy

     Księża - Zakonnice

     Szczególne niewojskowe odznaczenia

     Virtuti Militari

     Who’s Who [Kto jest kim]

Mierzejewscy poza granicami Polski

    • USA

     Ukraina

Czerwin Cemetery

Różne pisownie nazwiska Mierzejewski

Współmałżonkowie Mierzejewskich

Opowieści i historie

    • Zadziwiające fakty dotyczące narodzin

    • Nasze ciemne strony

    • Wypadki drogowe

    • Więcej historii

Wojny XX wieku

    • Pierwsza Wojna Światowa

     Armia gen. Hallera

     Wojna polsko-radziecka

     Druga Wojna Światowa

     Wojna w Korei

Bibliografia


________________________________________

Dziękuję instytucjom, krewnym i przyjaciołom, którzy pomogli mi w prowadzeniu moich badań przez wiele lat, szczególnie: Archiwum Diecezjalnemu w Łomży i Płocku, Kościołowi Trójcy Świętej w Czerwinie, Instytutowi Języka Polskiego w Krakowie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Państwowemu Archiwum w Pułtusku i w Warszawie, Cornelii Andrus, Monice Bratek, ś.p. Carmelii Mierzejewskiej Davis, Antoniemu Fecicy, Zbyszek Fedorczyk, ś.p. Kazimierzowi Karaszewskiemu, Teresie Mierzejewskiej, Magdalenie Mierzejewskiej-Chalinskiej, M. Justyniej Mierzejewskiej, D.M., Andrzejowi Mierzejewskiemu, Prof. Walterowi Mierzejewskiemu, Zbyszek Mierzejewski, Adamowi Podeszwie, Halinie Rydzewskiej, Stanislawowi Rzewnickiemu, Prof. Jonathanowi Shea, Malgorzacie Skrzecz, Anecie Stańczak i Barbarze Szczuczynskiej Mierzejewskiej.
 

 

 
 

 

Contents

A Mierzejewski is a person from Mierzejewo

     • Where we are is not where we came from.

Mierzejewo Villages

     • Mierzejewo near Ostrołęka

         ▪ Legend From Ostrołęka

         ▪ Lithuania?

         ▪ Mierzejewski name common around Ostrołęka

         ▪ Mierzejewska marrying Mierzejewski

    • Mierzejewo near Leszno         

     Mierzejewo near Mrągowo

Nobility and Early History

    • How Szeliga Fits In

     Villages Owned by Mierzejewskis

Polish History

Coats Of Arms

Mierzejewskis of distinction

    • Artists

     Doctors of Philosophy

     Judges

     Sport

     Polish Encyclopedias

     Patents

     Politicians

     Priests - Nuns

     Special Non Military Awards

     Virtuti Militari

     Who’s Who

Mierzejewskis in countries other than Poland

    • USA
         ▪ Earliest arrivals

     Polonia

Czerwin Cemetery

Spelling Variations of Mierzejewski

Spouses of Mierzejewskis

Stories

    • Old Court Records

    • Amazing Birth Facts

    • Our Dark Side

    • Vehicular Accidents

    • More Stories

Wars of the 20th Century

    • World War I

     Haller’s Army

     Soviet-Polish War

     World War II,

         ▪ Lipniak Majorat

     Korean War

Sources - Bibliography

________________________________________

Thank You to the institutions, relatives, and friends who have helped me with my research over the years, especially: Diocesan Archives of Łomża and Płock, Holy Trinity Church, Czerwin, Institute of the Polish Language, Kraków, Main Archives of Old Documents, Warszawa, National Archives of Pułtusk and Warszawa; Cornelia Andrus, Monika Bratek, Magdalena Mierzejewska Chalinska, the late Carmella Mierzejewski Davis, Antoni Fecica, Zbyszek Fedorczyk, the late Kazimierz Karaszewski, Barbara Szczuczynska Mierzejewska, M. Justyna Mierzejewska, MD, Teresa Mierzejewska, Andrzej Mierzejewski, Przemek Mierzejewski, Robert Mierzejewski, Prof. Walter Mierzejewski, Zbyszek Mierzejewski, Adam Podeszwa, Halina Rydzewska, Stanisław Rzewnicki, Prof. Jonathan Shea, A.G., Małgorzata Skrzecz, and Aneta Stańczak.